Vacatures

Werk maken van mensenrechten? Het FIRM biedt een respectvolle, tolerante werkomgeving waar jouw talent kan groeien.

Momenteel zijn we op zoek naar een halftijdse sectretariaatsmedewerker en een ad interim communicatiemedewerker, beide voor bepaalde duur.

Wie zijn we?

Het nieuw opgerichte Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens (FIRM) is een onafhankelijke overheidsinstelling die als opdracht heeft erover te waken dat de fundamentele rechten die voortvloeien uit de door België geratificeerde internationale verdragen gerespecteerd worden.

Het is de taak van het FIRM om aan de Federale Regering, Kamer en Senaat en elke andere officiële instantie aanbevelingen te doen en advies te verstrekken over de bescherming en de bevordering van de mensenrechten. Het FIRM kan zowel op uitnodiging als uit eigen beweging optreden.

Het FIRM is bevoegd voor het federale niveau en treedt enkel op in die domeinen waarvoor andere sectorale instanties niet bevoegd zijn. Een interfederalisering via een samenwerkingsakkoord is in het vooruitzicht gesteld.

Lees meer

Halftijdse secretariaatsmedewerker (V/M/X)

voor een contract van bepaalde duur (tot eind december 2022)

Het FIRM  is op zoek naar een tijdelijke versterking van haar secretariaat voor administratieve en logistieke taken, in afwachting van de opstart van het Centrum voor gedeelde dienstverlening van de dotatiegerechtigde instellingen.

Wat houdt de functie in?

Als secretariaatsmedewerker werkt u onder toezicht van de verantwoordelijke HR-Administratie aan administratieve en logistieke taken.

Met een enthousiaste, eigentijdse en geïntegreerde aanpak draagt u bij tot de ontwikkeling van het FIRM tot een efficiënte en doeltreffende instelling, die een cultuur van respect, transparantie en waardering voor haar personeel bevordert.

Uw taken

Uw taken :

 • Toezicht op het onderhoud van de lokalen van het FIRM en de inventaris
 • Regelen van de externe vertalingen van documenten
 • Dagelijkse aankopen en bestellingen
 • Beheer van de bibliotheek en documentatie
 • Ontvangen en archiveren van inkomende facturen en het doorsturen ervan naar de boekhouder
 • Opvolging en klasseren van administratieve documenten en interne en externe correspondentie
 • Contact opnemen met de externe IT-dienst en zorgen voor de goede werking van de IT-apparatuur 
 • Logistieke en administratieve organisatie van externe activiteiten en evenementen
 • Het organiseren van de administratieve en praktische aspecten van de communicatie- en promotieactiviteiten van het FIRM, in overleg met de communicatiemedewerker
 • Ondersteunen van de verantwoordelijke HR-Administratie bij de operationele aspecten van het personeelsbeheer

En elke andere taak op verzoek van de verantwoordelijke HR-Administratie.

Wie zoeken we ?

 • U hebt het recht om in België te werken
 • U voldoet aan het volgende profiel of zoveel mogelijk aspecten daarvan:
 • U bent in het bezit van een relevant diploma van het hoger middelbaar onderwijs, bij voorkeur op het gebied van secretariaatswerk
 • U hebt een geslaagde eerste professionele ervaring van minstens 1 jaar als secretariaatsmedewerker
 • U hebt een perfecte kennis van het Frans en functionele kennis van het Nederlands
 • U beschikt over de nodige kennis en vaardigheden om administratieve en logistieke taken uit te voeren
 • U hebt een goede kennis van informaticatoepassingen

Wat bieden we ?

 • Het betreft een halftijdse betrekking (50%) voor bepaalde tijd (te bepalen naar gelang van de datum van indiensttreding en tot het einde van het jaar 2022).
 • Een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen: terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer; maaltijdcheques (na een termijn van 3 maanden); mogelijkheid tot telewerk en flexibele uren
 • Plaats van tewerkstelling: Leuvenseweg 48, 1000 Brussel. Het gebouw is voorzien van een lift.

Gelijke kansen en diversiteit

Ons personeelsbeleid is gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren de kandidaten op basis van hun kwaliteiten ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst, overtuiging, handicap, nationaliteit, enz.

Kandidaten met een beperking, leerstoornis of ziekte

U kan een redelijke aanpassing vragen aan de selectieprocedure, ook indien u niet over een geldig attest beschikt. Geef een beschrijving van uw beperking/ziekte/leerstoornis en duid ook aan welke aanpassingen u hierbij kunnen helpen. Het FIRM zal ernaar streven deze eveneens ter beschikking te stellen tijdens de periode van tewerkstelling.

Hoe verloopt de selectie ?

Na een voorselectie van de ontvangen kandidaturen worden de kandidaten die het best beantwoorden aan het gezochte profiel uitgenodigd voor een mondeling gesprek met test (eventueel op voorhand voor te bereiden).

Hoe  solliciteren ?

Dit kan uitsluitend door ons alle volgende documenten te bezorgen, per e-mail op het adres  info@firm-ifdh.be  :

 • een gedetailleerd curriculum vitae
 • een brief met uw motivering
 • een kopie van uw relevante diploma(‘s)

Met vermelding van volgende referentie in het onderwerp van de mail :  FIRM-IFDH – Secretariaat

U kan zich kandidaat stellen tot uiterlijk 8 juni 2022. 

Vragen over deze vacature ?

Voor verdere inlichtingen kan u zich wenden tot info@firm-ifdh.be

Gegevensbescherming

Het FIRM zal, als verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, enkel persoonsgegevens verwerken die nodig zijn voor de werving en het beoordelen van de bekwaamheid van de kandidaat voor de functie. Deze worden enkel bewaard teneinde de te nemen beslissing te verantwoorden.

Voor meer informatie hierover of voor het uitoefenen van uw recht op toegang, verbetering, overdraagbaarheid, verwijdering en beperking van de verwerking contacteer dpo@firm-ifdh.be. Indien u vindt dat wij u niet hebben kunnen helpen kan u klacht neerleggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Ad interim communicatiemedewerker (V/M/X)

Het FIRM is op zoek naar een communicatiemedewerker(M/V/X) om de externe communicatie van het FIRM te verzorgen en ertoe bij te dragen dat een divers publiek zijn weg vindt naar het FIRM.

Wat houdt de functie in?

Als communicatiemedewerker werkt u nauw samen met de directie en haar team en bent u verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de externe communicatie van het FIRM. Met uw enthousiaste, hedendaagse en geïntegreerde communicatieaanpak promoot u het FIRM als een vlot aanspreekbare partner.

Uw opdrachten:

 • u werkt communicatieacties uit om het FIRM te promoten, vooral bij het brede publiek en relevante partners van o.m. het middenveld
 • u ontwikkelt schriftelijke en digitale communicatiedragers (inhoud van de website, nieuwsbrief, brochure, jaarverslag, persberichten, ...)
 • u volgt en registreert persberichten rond de beleidsdomeinen van het FIRM en over het FIRM
 • u plant de logistieke uitvoering van communicatieacties, -producten en -dragers en volgt deze op   
 • u treedt op als intern en extern aanspreekpunt voor alle communicatiegerelateerde vragen
 • u staat in voor de interne kennisdeling over de communicatiestrategie, het communicatieplan en de gevoerde communicatieacties
 • u voert verdere communicatieopdrachten uit die in overleg met de directie en de Raad van Bestuur worden bepaald

Wie zoeken we ?

U hebt het recht om in België tewerkgesteld te worden.

U beantwoordt aan volgend profiel of aan zoveel mogelijk aspecten daarvan :

 • u beschikt over een relevant diploma hoger onderwijs lange type of universair onderwijs, bij voorkeur in het vakgebied communicatie (communicatie, journalistiek,..)
 • u beschikt over zeer goede mondelingen en schriftelijke communicatievaardigheden
 • u hebt een eerst ervaring van minimum 1 jaar in het werkveld communicatie
 • u hebt een perfecte kennis van het Frans en een functionele kennis van het Nederlands
 • u hebt een zeer goede kennis van standaardinformaticatoepassingen: Office packet en relevante software voor het ontwikkelen van digitale communicatiedragers
 • u beheerst zowel de klassieke als de sociale media

Daarnaast is het een bijkomend voordeel indien :

 • u affiniteit hebt met het domein van de mensenrechten en beschikt  over een basiskennis daarvan, of u bent bereid om deze kennis op korte termijn te verwerven
 • u beschikt over een netwerk met relevante contacten binnen de media
 • u graag initiatief neemt en u oplossingsgericht en gedreven bent
 • u graag in team werkt, maar ook in staat bent om zelfstandig te werken
 • u goed functioneert onder druk en met duidelijke deadlines
 • u precies en nauwgezet werkt
 • u beschikbaar bent voor de pers, indien nodig ook buiten de kantooruren

Wat bieden we ?

 • Een boeiende job, waarbij u baanbrekend werk kan verrichten in samenwerking met enthousiaste mensen
 • Een contract van bepaalde duur (tot eind december 2022) op niveau A1 met aantrekkelijke extralegale voordelen: terugbetaling  openbaar vervoer, maaltijdcheques (na een periode van 3 maanden), mogelijkheid tot thuiswerk en flexibele uurregeling
 • Plaats van tewerkstelling: Leuvenseweg 48, 1000 Brussel. De kantoren zijn bereikbaar per lift.
 • Datum indiensttreding : 1 juli 2022 (ten laatste 15 juli 2022)

Gelijke kansen en diversiteit

Ons personeelsbeleid is gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren de kandidaten op basis van hun kwaliteiten ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst, overtuiging, handicap, nationaliteit enz.

Kandidaten met een beperking, leerstoornis of ziekte

U kan een redelijke aanpassing vragen aan de selectieprocedure, ook indien u niet over een geldig attest beschikt. Geef een beschrijving van uw beperking/ziekte/leerstoornis en duid ook aan welke aanpassingen u hierbij kunnen helpen. Het FIRM zal ernaar streven deze eveneens ter beschikking te stellen tijdens de periode van tewerkstelling.

Hoe verloopt de selectie ?

Na een voorselectie van de ontvangen kandidaturen worden de kandidaten die het best beantwoorden aan het gezochte profiel uitgenodigd voor een mondeling gesprek met test (eventueel op voorhand voor te bereiden).

Hoe  solliciteren ?

U kan zich kandidaat stellen tot ten laatste 8 juni 2022 om middernacht.

Dit kan uitsluitend door ons volgende documenten te bezorgen, per e-mail op het adres  info@firm-ifdh.be :

 • een gedetailleerd curriculum vitae
 • een brief met uw motivering
 • een kopie van uw relevante diploma(‘s) hoger onderwijs

Vermeld in het onderwerp van uw e-mail zeker volgende referentie: chargé(e) de communication ad interim

Vragen over deze vacature ?

Voor verdere inlichtingen kan u zich wenden tot info@firm-ifdh.be.

Gegevensbescherming

Het FIRM zal, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, enkel persoonsgegevens verwerken die nodig zijn voor de werving en het beoordelen van de bekwaamheid van de kandidaat voor de functie.

Deze worden enkel bewaard teneinde de te nemen beslissing te verantwoorden.

Voor meer informatie hierover of voor het uitoefenen van uw recht op toegang, verbetering, overdraagbaarheid, verwijdering en beperking van de verwerking contacteer dpo@firm-ifdh.be. Indien u vindt dat wij u niet hebben kunnen helpen kan u klacht neerleggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

naar boven