Missie, visie en strategie

Missie

Het FIRM beschermt en bevordert de mensenrechten in België. Hiertoe werkt het FIRM in synergie met de andere betrokken instanties en organisaties en realiseert het de volgende specifieke opdrachten:

 • Verstrekken van adviezen, aanbevelingen en verslagen;
 • Afstemming bevorderen van de wetgeving, regelgeving en handelwijzen op de internationale instrumenten met betrekking tot de rechten van de mens;
 • Opvolgen van de tenuitvoerlegging van de internationale verplichtingen door de Belgische overheden;
 • Stimuleren van de bekrachtiging van nieuwe internationale mensenrechteninstrumenten voor de bevordering en de bescherming van de mensenrechten of de toetreding ertoe;
 • Samenwerking met de organen van de Verenigde Naties en van de regionale organisaties voor de rechten van de mens;
 • Samenwerking met de in de deelstaten bestaande instanties alsook met de verenigingen van het middenveld die zich inzetten voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens;
 • Bevorderen van de mensenrechten.

Visie van het FIRM

Wij streven naar een samenleving waar de mensenrechten van iedereen op gelijke wijze gerespecteerd worden. Wij streven naar een samenleving:

 • die doordrongen is van respect voor mensenrechten en vrijheden;
 • waar publieke en private organisaties, evenals politieke mandatarissen, hun beslissingen en standpunten systematisch aan de mensenrechten aftoetsen;
 • waar alle mensen hun rechten kennen en kunnen opeisen, en de rechten van anderen respecteren;
 • waar gelijke rechten en gelijke kansen structureel bevorderd worden;
 • waar de mensenrechtensituatie volledig in overeenstemming is met de internationale verplichtingen en engagementen van België.

Visie op het FIRM

Het FIRM is een onafhankelijke instelling die in samenwerking met andere organisaties, waakt over het respect voor de mensenrechten in België. Het FIRM bevordert de kennis en het bewustzijn van het belang van mensenrechten in België.

Het FIRM slaat een brug tussen de burger en het beleid, en tussen het Belgische beleid en de internationale mensenrechteninstanties. Het FIRM draagt actief bij tot samenwerking en synergie tussen de verschillende publieke instanties en de organisaties uit het maatschappelijk middenveld die mensenrechten bevorderen en/of beschermen.

Voor de eigen institutionele ontwikkeling richt het FIRM zich op internationale standaarden voor nationale mensenrechteninstanties, waaronder de Principes van Parijs.

Strategie

Het eerste strategisch plan van het FIRM zet uiteen hoe het zal bijdragen tot de realisatie van zijn visie en missie. Het plan gaat daarbij uit van de wettelijke opdrachten van het FIRM, van de huidige mensenrechtensituatie in België en van de rol van de diverse actoren op beleids-, institutioneel en middenveldniveau. 

Het plan loopt over een periode van vier jaar (2022-2025) en wordt jaarlijks verder uitgewerkt in een jaarplan waarin bepaald wordt welke activiteiten zullen ontwikkeld worden om de (sub)resultaten voor dat jaar te bereiken.

naar boven