Wie zijn wij?

Het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM) streeft naar een samenleving waar de mensenrechten van iedereen op gelijke wijze gerespecteerd worden.

Wij streven naar een samenleving:
•    die doordrongen is van respect voor mensenrechten en vrijheden; 
•    waar publieke en private organisaties, evenals politieke mandatarissen, hun beslissingen en standpunten systematisch aan de mensenrechten aftoetsen;
•    waar alle mensen hun rechten kennen en kunnen opeisen, en de rechten van anderen respecteren;
•    waar gelijke rechten en gelijke kansen structureel bevorderd worden;
•    waar de mensenrechtensituatie volledig in overeenstemming is met de internationale verplichtingen en engagementen van België. 

Als onafhankelijke instelling bevordert en beschermt het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM) de mensenrechten in België, in samenwerking met andere organisaties.

Het FIRM werd opgericht bij  Wet van 12 mei 2019 om België te voorzien van een nationaal mensenrechteninstituut (NMRI) dat waakt over het respect voor en de toepassing van internationale mensenrechtennormen, in overeenstemming met de Principes van Parijs.

Mandaat

In de Wet van 12 mei 2019 wordt bepaald wat het mandaat van het FIRM is, dus waarvoor het wel en niet bevoegd is:

 Art. 4. Mandaat van het Instituut

 § 1. Het mandaat van het Instituut omvat alle aangelegenheden die verband houden met de fundamentele rechten die onder de federale bevoegdheid vallen behalve die door de sectorale instanties voor de bevordering en de bescherming van de rechten van de mens worden behandeld.

 § 2. Het mandaat van het Instituut beoogt de handelingen en nalatigheden van zowel de overheden als van privéinstanties en individuele personen, binnen de grenzen van de uitoefening van de in paragraaf 1 bedoelde residuaire federale bevoegdheden.

De wet stelt dat het FIRM een federaal mandaat heeft. Dit betekent dat het bevoegd is voor zaken die in België op het federale niveau beslist worden, maar (nog) niet voor onderwerpen waarover de gemeenschappen en gewesten beslissen. De wet biedt wel perspectief op een toekomstige  interfederalisering. Dit betekent dat het FIRM in de toekomst ook zou kunnen (samen)werken over materies die onder de bevoegdheid van de gemeenschappen en gewesten vallen.

Daarnaast heeft het FIRM een residuair mandaat, wat inhoudt dat het in eerste instantie bevoegd is voor alle aangelegenheden in verband met de bescherming van de mensenrechten waarvoor geen andere onafhankelijke publiekrechtelijke instantie bevoegd is, maar natuurlijk wel met hen kan samenwerken rond andere thema’s. (vb. Unia, GBA, Myria, Steunpunt Armoedebestrijding, CTRG…) .

Het FIRM heeft voorlopig niet de bevoegdheid om Individuele klachten te behandelen.

Opdrachten

Ook de opdrachten van het FIRM werden in de wet vastgelegd. Je leest er alles over in onze missie.

Naar de missie en visie van het FIRM

Team

In juli 2020 werden de leden van de Raad van Bestuur benoemd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers en in februari 2021 gingen de eerste personeelsleden van start. Intussen heeft het FIRM een team van 7 enthousiaste medewerkers, dat nog geleidelijk verder uitbreidt.

Raad van Bestuur

Mevrouw Eva Brems en de heer Olivier De Schutter als voorzitter en vice-voorzitter.

Mandaat van 2 jaar

Nederlandstalige leden:

 • Evelyne Maes
 • Willem Debeuckelaere

Franstalige leden:

 • Isabelle Fontignie
 • Muriel Clavie

Mandaat van 4 jaar

Nederlandstalige leden:

 • Koen Lemmens
 • Eva Brems

Franstalige leden:

 • Julie Lejeune
 • Jacques Fierens

Mandaat van 6 jaar

Nederlandstalige leden:

 • Guy Cox
 • Frank Judo

Franstalige leden:

 • Olivier De Schutter
 • Isabelle Doyen

Secretariaat

Directie

Martien Schotsmans

Juristen

Laurent Fastrez, Laurens Lavrysen, Arnaud Louwette, Michaël Merrigan en Jozefien Van Caeneghem 

Sociologisch onderzoek

Tim Goedemé

Advocacy

Petra Baeyens

Human resources en administratie

Samira Ainouss

Communicatie

Jolien Carnel

naar boven