Vaccinatieplicht, Covid Safe Ticket en mensenrechten

Er wordt steeds vaker geopperd om vaccinatie verplicht te maken en op bepaalde plaatsen mag je enkel binnen met een Covid Safe Ticket. Omdat zulke maatregelen allerlei vragen doen rijzen betreffende hun verenigbaarheid met de mensenrechten, heeft het FIRM beslist om op eigen initiatief hierover dit advies te verstrekken. Na publicatie van het advies werd ook een Q&A opgesteld die antwoord biedt op enkele vragen die er kwamen naar aanleiding van het advies.

Het FIRM is van oordeel datzowel een algemene vaccinatieverplichting, een specifieke vaccinatieverplichting voor zorgpersoneel als het systeem van het CST, in principe in overeenstemming (zouden) zijn met de mensenrechten. Dit neemt echter niet weg dat er bepaalde kanttekeningen geplaatst kunnen worden, om te vermijden dat de toepassing van deze maatregelen een disproportionele impact zou hebben op bepaalde personen of groepen van personen. Dit geeft aanleiding tot de volgende aanbevelingen:

Betreffende een algemene vaccinatieverplichting

  1. De overheid kan beslissen om een algemene vaccinatieverplichting in te voeren. Dergelijke verplichting moet echter op proportionele wijze afgedwongen worden. Dit houdt een principiële voorkeur in voor afdwinging via een boete of een alternatieve sanctie in plaats van via een gevangenisstraf.
  2. Er moet voorzien worden in een uitzonderingen op de vaccinatieverplichting, in het bijzonder voor personen die zich omwille van medische redenen niet kunnen laten vaccineren.

Betreffende een vaccinatieverplichting voor het zorgpersoneel

  1. De overheid kan beslissen om een specifieke vaccinatieverplichting in te voeren voor zorgpersoneel. De sanctionering van dergelijke verplichting moet op proportionele wijze gebeuren. Dit vereist dat ontslag slechts een laatste middel kan zijn, en dat de voorkeur gegeven wordt aan minder verregaande sancties.
  2. Er moet zoveel mogelijk ingezet worden op sensibilisering van zorgmedewerkers om hen te overtuigen zich te laten vaccineren en zo ontslagen van niet-gevaccineerde zorgmedewerkers te voorkomen.
  3. Er moet voorzien worden in uitzonderingen, in het bijzonder voor personen die zich omwille van medische redenen niet kunnen laten vaccineren.

Betreffende het systeem van het CST

  1. De overheid moet de burger goed informeren over het feit dat het CST enkel gevraagd mag worden in de limitatieve gevallen waarvoor een wettelijke grond bestaat.
  2. De proportionaliteit van het behoud van het systeem van het CST moet op regelmatige basis beoordeeld worden, zowel in het licht van de lokale epidemiologische omstandigheden als in het licht van de grotere impact op de mensenrechten naarmate toegangsbeperkingen langer in de tijd gelden.
  3. Er moeten flankerende maatregelen genomen worden om de impact van het systeem van het CST te verzachten voor personen die digitaal minder geletterd zijn, voor personen die zich, bijv. omwille van gezondheidsredenen, niet kunnen laten vaccineren en voor kwetsbare personen in voorzieningen voor residentiële opvang.
naar boven