Verval van het recht tot sturen

Wanneer je lichamelijk ongeschikt bent om een motorvoertuig te besturen en niet uit eigen beweging je rijbewijs inlevert bij de gemeente, zou dat volgens een nieuw wetsvoorstel strafbaar kunnen worden. Het FIRM werd gevraagd om advies op dit voorstel.

De Belgische staat heeft een mensenrechtenverplichting om maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te garanderen en het FIRM vindt het dan ook positief als preventief wordt opgetreden om de verkeersveiligheid te verbeteren. De in het wetsvoorstel geformuleerde oplossing doet echter een aantal problemen rijzen op vlak van de mensenrechten. Het FIRM stelt dan ook voor dat andere oplossingen worden gezocht om het gewenste doel te bereiken.

Het FIRM doet dan ook de volgende aanbevelingen

  1. Een alternatief voor de strafrechtelijke aanpak verdient de voorkeur. 
  1. De uitbreiding van de mogelijkheid van verval van het recht tot sturen als beveiligingsmaatregel in plaats van als strafrechtelijke sanctie zou meer in verhouding staan tot het nagestreefde doel. 
  1. Mocht de wetgever het wenselijk achten het niet-inleveren van een rijbewijs te bestraffen, dan stelt het FIRM, in ondergeschikte orde, voor om het voorgestelde delict alleen te bestraffen met de alternatieve sanctie van het verval van het recht tot sturen. 
  1. Het voorstel zou het recht om niet mee te werken aan de eigen beschuldiging kunnen ondermijnen. 
naar boven